บริการดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานสัมมนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566

หัวข้อ: งานทะเบียนกับการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการจัดการศึกษา

  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา ตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวข้อ: ทิศทางการทำงานของสำนักทะเบียนและการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับทางการศึกษาที่เกี่ยวกับงานทะเบียน

  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

หัวข้อ: ข้อมูลและแนวปฏิบัติงานทะเบียนการศึกษา ระดับปริญญาตรี

  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

หัวข้อ: ข้อมูลและแนวปฏิบัติงานทะเบียนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

  โดย อาจารย์ ดร.รณชัย ปรารถนาผล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล