นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Home > นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ระบบงานทะเบียนให้บริการเกี่ยวกับ

ค้นหากระบวนวิชาที่เปิดสอน, ระบบลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน กระบวนวิชา, ระบบลงทะเบียนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลัย, สรุปผลการลงทะเบียน ดูผลการศึกษา(ดูเกรด), พิมพ์ใบแจ้งผลการลงทะเบียน(มชท.50), ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน, ระบบขอถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W, ระบบขอเข้าร่วมศึกษาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น V, ระบบขอวัดและประเมินผลโดยได้รับอักษรลำดับขั้น I, ข้อมูลส่วนบุคคล แก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติ, บริการอื่นๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนการศึกษา โดยการ Login with CMU Account ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ / กำหนดการสำคัญ

ประกาศ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่องขั้นตอนการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W ผ่านระบบออนไลน์
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (2/2564)
กำหนดการสำคัญ สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 2/2564
รายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ตารางสอบปลายภาค (สอบไล่) ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
กำหนดการสำคัญ สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1/2564
รายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ตารางสอบกลางภาค โดยภาควิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตารางสอบปลายภาค (สอบไล่) ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

คู่มือ / แนวปฏิบัติ

คู่มือการลงทะเบียนกระบวนวิชา
คู่มือการขอรับบริการ
คู่มือการลงทะเบียนเรียน(มชท.30) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (สำหรับระดับปริญญาตรี)
คู่มือการลงทะเบียนเรียน(มชท.30) ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)
คู่มือการลงทะเบียนเรียน(มชท.30) ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (สำหรับระดับปริญญาตรี)
คู่มือการลงทะเบียนเรียน(มชท.30) ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)
คู่มือการใช้งานระบบเพิ่มกระบวนวิชาผ่านภาควิชาออนไลน์
คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนดออนไลน์
คู่มือการใช้งานระบบเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนดออนไลน์
คู่มือการใช้งานระบบเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนดออนไลน์
คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยหลังกำหนดออนไลน์ (ระดับปริญญาตรี)
แนวปฏิบัติการขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชา (โดยได้รับอักษรลำดับขั้น V)
ขั้นตอนการขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชา (โดยได้รับอักษรลำดับขั้น V)
ขั้นตอนการขอเปลี่ยนอักษร V เป็นการวัดและประเมินผล
คู่มือการใช้โปรแกรมการถอนกระบวนวิชา (โดยได้รับอักษรลำดับขั้น W)
แนวปฏิบัติการถอนกระบวนวิชา (โดยได้รับอักษรลำดับขั้น W)
คู่มือการใช้โปรแกรมการขอรับอักษรลำดับขั้น I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด)
แนวปฏิบัติในการขอรับอักษรลำดับขั้น I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด)
แนวปฏิบัติการลาพักการศึกษา(สำหรับระดับปริญญาตรี)
แนวปฏิบัติการลาพักการศึกษา (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)
แนวปฏิบัติการลาออกจากการเป็นนักศึกษา(สำหรับระดับปริญญาตรี)
แนวปฏิบัติการลาออกจากการเป็นนักศึกษา (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

download แบบฟอร์มคำขอทั่วไป
download แบบคำร้องขอข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
download คำขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา (ที่ภาควิชา)
download คำขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา (ที่สำนักทะเบียนฯ ผ่านระบบออนไลน์)
download คำขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา (หลังกำหนดกรณีพิเศษ)
download มชท 40 ใบทดลองการลงทะเบียน
download มชท 42 ใบขอลงทะเบียนกระบวนวิชา (ที่สำนักทะเบียนฯ ผ่านระบบออนไลน์)
download มชท 42 ใบขอลงทะเบียนกระบวนวิชา (หลังกำหนดกรณีพิเศษ)
download มชท 44 ใบเพิ่มกระบวนวิชา (สำนักทะเบียนฯ ผ่านระบบออนไลน์)
download มชท 44 ใบเพิ่มกระบวนวิชา (หลังกำหนดกรณีพิเศษ)
download หนังสือรับรองการเข้าชั้นเรียน
download แบบฟอร์มขอเปิดกระบวนวิชา
download แบบฟอร์มขอปิดกระบวนวิชา
download แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา
download มชท 46 ใบขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชา โดยได้รับอักษรลำดับขั้น V (หลังกำหนดกรณีพิเศษ)