การบริหารงานและการดำเนินงานของสำนักทะเบียนและประมวลผล มีผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสำนัก มีรองผู้อำนวยการทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อำนวยการสำนัก มอบหมาย และได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายรับผิดชอบงานในฝ่ายต่าง ๆ ภายในสำนัก ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์.อุษณีย์ คำประกอบ  ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ กรรมการ
นายนพพร พิชา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์ เลขานุการ
อาจารย์ ดร.รณชัย ปรารถนาผล ผู้ช่วยเลขานุการ

2. คณะกรรมการบริหารประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์  ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา กรรมการ
อาจารย์ ดร.รณชัย ปรารถนาผล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย กรรมการ
นายกิติศักดิ์ อัศววุฒิไกร กรรมการ
นางสาวปิยรัตน์ พุทธหน่อแก้ว กรรมการ
นางสาวเสาวลักษณ์ สมบูรณ์ผล กรรมการ
นายมงคล ปินตาโมงค์ กรรมการ
นายพิเชฐ จันทรเสนาวงค์ กรรมการ
นายอำนวย โพธินาม เลขานุการ
นางแสงสุรีย์ คำตุ้ย ผู้ช่วยเลขานุการ

โครงสร้างองค์กร


โครงสร้างการบริหาร