การบริหารงานและการดำเนินงานของสำนักทะเบียนและประมวลผล มีผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสำนัก มีรองผู้อำนวยการทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อำนวยการสำนัก มอบหมาย และได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายรับผิดชอบงานในฝ่ายต่าง ๆ ภายในสำนัก ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา  ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร กรรมการ
นายนพพร พิชา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย เลขานุการ
อาจารย์ ดร.รณชัย ปรารถนาผล ผู้ช่วยเลขานุการ

2. คณะกรรมการบริหารประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล
รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย  ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร.รณชัย ปรารถนาผล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์ กรรมการ
นายกิติศักดิ์ อัศววุฒิไกร กรรมการ
นางสาวปิยรัตน์ พุทธหน่อแก้ว กรรมการ
นางสาวเสาวลักษณ์ สมบูรณ์ผล กรรมการ
นายมงคล ปินตาโมงค์ กรรมการ
นายสังเวียน กุณา กรรมการ
นายอำนวย โพธินาม เลขานุการ
นางแสงสุรีย์ คำตุ้ย ผู้ช่วยเลขานุการ

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหาร