ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 800 VA พร้อมติดตั้ง จำนวน 67 เครื่อง ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้โพลีเลคเชอร์ จำนวน 200 ตัว ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปี 2566 ขนาด 6x12 นิ้ว จำนวน 5,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 และชั้น 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างการปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 และชั้น 3 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 และชั้น 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่ององ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่เผนการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 ประจำปี 2566
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 และชั้น 3 (e-bidding) ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 และชั้น 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและครุภัณฑ์หมดความจำเป็นใช้งาน ประจำปี 2564 ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มเอกสารสำคัญทางการศึกษา จำนวน 2 รายการ ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างการปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผลชั้น 2 และชั้น 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทำวัสดุสำหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล่องสลับสัญญาณ (HDMI Switch) จำนวน 67 กล่อง ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเดินสายสัญญาณ HDMI จำนวน 1 งาน ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะ (รถยนต์ตู้) จำนวน 15 คัน ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะ (รถยนต์ตู้) GAT-PAT 65 จำนวน 15 คัน ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะ (รถยนต์ตู้) จำนวน 37 คัน ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 65 KVA และ 500 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำซองบรรจุเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564) ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงดูแล รักษา ครุภัณฑ์ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 52 KVA และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 KVA ใช้สำหรับอาคารสำนักทะเบียนและประมวลผลและอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 และชั้น 3 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักทะเบียนฯ อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างรปภ.) ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างทำความสะอาดอาคารเรียนรวม) ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผลชั้น 2 และชั้น 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 และชั้น 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางจ้างปรับปรุงบอร์ด อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผลชั้น 2 และชั้น 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ดบุ๊คพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่องแผนการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 จ้างควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 และชั้น 3
ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 และ ชั้น 3 โดยวิธีการคัดเลือก ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 48 เครื่อง ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเย็บสูทสำหรับบุคลากร จำนวน 64 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 48 เครื่อง (e-bidding) ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสาร ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุง ดูแล รักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุง ดูแล รักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 119 เครื่อง ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ในไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.63) ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 36 ตัว ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้้างซ่อมแซมหลังคาดาดฟ้า อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (SSD) ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ให้เอกชนเช่าสถานที่เพื่อบริการถ่ายเอกสาร ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล,อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล , อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคา และรางระบายน้ำฝน ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2563) ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารสำคัญทางการศึกษา (Transcript) ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์มเอกสารสำคัญทางการศึกษา จำนวน 5 รายการ ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ขายครุภัณฑ์ชำรุดและครุภัณฑ์หมดความจำเป็นใช้งาน ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63 ถึง มี.ค.63) ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานยานพาหนะ (รถยนต์ตู้) จำนวน 14 คัน ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล จำนวน 22 เครื่อง ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ (รถยนต์ตู้) จำนวน 39 คัน ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ (รถยนต์ตู้) จำนวน 17 คัน ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศในอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 จำนวน 73 เครื่อง พร้อมกรงเหล็กสำหรับล็อค และระบบสายไฟ ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศในอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 จำนวน 73 เครื่อง พร้อมกรงเหล็กสำหรับล็อคและระบบสายไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 จำนวน 73 เครื่อง พร้อมกรงเหล็กสำหรับล็อคและระบบสายไฟ ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ราคากลางงานจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ในไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62 - ธ.ค.62) ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศในอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 จำนวน 73 เครื่อง พร้อมกรงเหล็กสำหรับล็อคและระบบสายไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 จำนวน 73 เครื่อง พร้อมกรงเหล็กสำหรับล็อคและระบบสายไฟ ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ผู้ชนะงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 6 เครื่อง ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้สำหรับให้บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษาอัตโนมัติ จำนวน 3 ตู้ ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดานไวท์บอร์ด จำนวน 37 แผ่น ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างพัฒนาระบบอัตโนมัติควบคุมอาคารเรียนรวม จำนวน 1 ระบบ ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างพัฒนาระบบอัตโนมัติควบคุมอาคารเรียนรวม จำนวน 1 ระบบ ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศในอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 จำนวน 73 เครื่อง พร้อมกรงเหล็กสำหรับล็อคและระบบสายไฟ ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 ประกาศ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศ สำนักทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดสี จำนวน 2 เครื่อง ประกาศ สำนักทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อบริการถ่ายเอกสาร ประกาศ สำนักทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ให้เอกชนเช่าสถานที่เพื่อบริการถ่ายเอกสาร ประกาศ สำนักทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 แลั 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ สำนักทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ,อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 แลั 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ สำนักทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 แลั 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ สำนักทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ,อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 แลั 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ สำนักทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะ(รถยนต์ตู้) เพื่อขนข้อสอบและ รับ-ส่ง ผู้แทนไปสนามสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ระบบสายพานลำเลียงแนวราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขายครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 89 รายการ ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จัดจ้างทำชั้นวางของ จำนวน 1 รายการ (5 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จัดจ้างทำตรายาง ตามแบบกำหนด จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก การจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก การจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก การจัดซื้อเครื่องสแกนบาร์โค้ด ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก การจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารสี ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก การจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก การจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดสำหรับห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด จำนวน 30 แผ่น ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล และอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และหลังที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย พื้นที่อาคารสำนักทะเบียนฯ อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และหลังที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และหลังที่ 5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย พื้นที่อาคารสำนักทะเบียนฯ อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และหลังที่ 5
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้างโครงการกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในยามขาดแคลน ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้งานยามขาดแคลน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนรวมหลังที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนเก็บเอกสารแบบทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนเก็บเอกสารแบบทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บเอกสารแบบทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบสายพานลำเลียงกล่องแบบทดสอบ, กระดาษคำตอบ และวัสดุ พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบสายพานลำเลียงกล่องแบบทดสอบ, กระดาษคำตอบ และวัสดุ พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561