บุคลากร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา

Home > บุคลากร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ

นายพิเชฐ จันทรเสนาวงค์

pichet.c@cmu.ac.th
0-5394-8941

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ

นายธนสาร เมืองสุข

thanasan.muangsuk@cmu.ac.th
0-539 4-8940
ประมวลผลการศึกษา / ค่าธรรมเนียมการศึกษา

พนักงานช่าง

นายมรกต กาวินจันทร์

morakot.kawinchan@cmu.ac.th
0-539 4-8940
ดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายนครินทร์ แก้วญานะ

nakarin.k@cmu.ac.th
0-539 4-8937
ระบบลงทะเบียนเรียน / ระบบสารสนเทศงานทะเบียน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสังเวียน กุณา

sungwein.kuna@cmu.ac.th
0-539 4-8939
ระบบลงทะเบียนเรียน / ระบบสารสนเทศงานทะเบียน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวอสมา ต๊ะคำ

asama.t@cmu.ac.th
0-539 4-8939
พัฒนาเว็บไซต์ / ระบบสารสนเทศงานทะเบียน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายกันตพล ศรีธิยศ

kantapon.s@cmu.ac.th
0-539 4-8938
ระบบส่งผลการศึกษาออนไลน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายฉัตรชัย บุญเทียมทัด

chatchai.b@cmu.ac.th
0-539 4-8938
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายณัฐพงศ์ ตันหนัง

nattapong.tan@cmu.ac.th
0-539 4-8937
ระบบลงทะเบียนเรียน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสิทธิพล สกุลพรรณ์

sitthiphon.s@cmu.ac.th
0-539 4-8938
ระบบลงทะเบียนเรียน / สารสนเทศงานทะเบียน