บุคลากร ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

Home > บุคลากร ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา


นักจัดการงานทั่วไป

นางหยาดนที ปินตาโมงค์

yardnatee.pin@cmu.ac.th
yardna_t@reg.cmu.ac.th
0-5394-8962
งานตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพิไลศรี ศรีวิเรือน

pilaisri.sri@cmu.ac.th
pilaisri@reg.cmu.ac.th
0-5394-8935
งานรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

นักจัดการงานทั่วไป

นางธนัษฎา เจริญรักษ์

thanutda.ja@cmu.ac.th
thanadda@reg.cmu.ac.th
0-5394-8936
งานทะเบียนปริญญาบัตร

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวทัศนีย์ อินทหมื่น

tassanee.in@cmu.ac.th
tassanee@reg.cmu.ac.th
0-5394-8934
งานตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนพัชกร คำเขียว

naphatchakorn.k@cmu.ac.th
naphatchakorn@reg.cmu.ac.th
0-5394-8963
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา
การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
(CMU-ePro / CMU-eGrad)

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกัญญาภัทร พงษ์สุภา

kunyaphat.p@cmu.ac.th
kunyaphat@reg.cmu.ac.th
0-5394-8933
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา