คู่มือ / แนวปฏิบัติ สำหรับนักศึกษา สื่อระบบงานทะเบียนฯ

คู่มือการขอรับบริการ
คู่มือการลงทะเบียนกระบวนวิชา
แนวปฏิบัติ การเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย
คู่มือการลงทะเบียนเรียน(มชท.30) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (สำหรับระดับปริญญาตรี)
คู่มือการลงทะเบียนเรียน(มชท.30) ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)
คู่มือการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
คู่มือการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษา
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
คู่มือการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยออนไลน์ (สำหรับระดับปริญญาตรี)
คู่มือการใช้งานระบบเพิ่มกระบวนวิชาผ่านภาควิชาออนไลน์
คู่มือการขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาผ่านภาควิชาออนไลน์
คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนดออนไลน์
คู่มือการใช้งานระบบเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนดออนไลน์
คู่มือการใช้งานระบบเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนดออนไลน์
คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยหลังกำหนดออนไลน์
ขั้นตอนการขอเสนอพิจารณาอนุมัติลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ
ขั้นตอนการขอเสนอพิจารณาอนุมัติลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ
ขั้นตอนการขอเสนอพิจารณาอนุมัติเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ
ขั้นตอนการขอเสนอพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ
คู่มือการใช้โปรแกรมการขออักษรลำดับขั้น V ผ่านระบบออนไลน์
คู่มือการใช้โปรแกรมการถอนกระบวนวิชา (โดยได้รับอักษรลำดับขั้น W)
แนวปฏิบัติการถอนกระบวนวิชา (โดยได้รับอักษรลำดับขั้น W)
คู่มือการใช้โปรแกรมการขอรับอักษรลำดับขั้น I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด)
แนวปฏิบัติในการขอรับอักษรลำดับขั้น I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด)
แนวปฏิบัติการเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาที่ไปลงทะเบียนเรียนและผ่านการวัดและประเมินผลจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (สำหรับระดับปริญญาตรี)
คู่มือการขอลาพักเพื่อรักษาสถานภาพระดับปริญญาตรีผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับระดับปริญญาตรี)
แนวปฏิบัติการลาพักการศึกษา(สำหรับระดับปริญญาตรี)
แนวปฏิบัติการลาพักการศึกษา (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)
คู่มือการขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับระดับปริญญาตรี)
แนวปฏิบัติการลาออกจากการเป็นนักศึกษา (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)