คู่มือ / แนวปฏิบัติ

คู่มือการลงทะเบียนกระบวนวิชา
คู่มือการขอรับบริการ
คู่มือการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษา
คู่มือการลงทะเบียนเรียน(มชท.30) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (สำหรับระดับปริญญาตรี)
คู่มือการลงทะเบียนเรียน(มชท.30) ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)
คู่มือการลงทะเบียนเรียน(มชท.30) ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (สำหรับระดับปริญญาตรี)
คู่มือการลงทะเบียนเรียน(มชท.30) ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)
คู่มือการใช้งานระบบเพิ่มกระบวนวิชาผ่านภาควิชาออนไลน์
คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนดออนไลน์
คู่มือการใช้งานระบบเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนดออนไลน์
คู่มือการใช้งานระบบเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนดออนไลน์
คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยหลังกำหนดออนไลน์ (ระดับปริญญาตรี)
แนวปฏิบัติการขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชา (โดยได้รับอักษรลำดับขั้น V)
ขั้นตอนการขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชา (โดยได้รับอักษรลำดับขั้น V)
ขั้นตอนการขอเปลี่ยนอักษร V เป็นการวัดและประเมินผล
คู่มือการใช้โปรแกรมการถอนกระบวนวิชา (โดยได้รับอักษรลำดับขั้น W)
แนวปฏิบัติการถอนกระบวนวิชา (โดยได้รับอักษรลำดับขั้น W)
คู่มือการใช้โปรแกรมการขอรับอักษรลำดับขั้น I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด)
แนวปฏิบัติในการขอรับอักษรลำดับขั้น I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด)
แนวปฏิบัติการลาพักการศึกษา(สำหรับระดับปริญญาตรี)
แนวปฏิบัติการลาพักการศึกษา (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)
แนวปฏิบัติการลาออกจากการเป็นนักศึกษา(สำหรับระดับปริญญาตรี)
แนวปฏิบัติการลาออกจากการเป็นนักศึกษา (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)