ข้อแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ ด้านงานทะเบียนการศึกษา ระดับปริญญาตรี รหัส 64

Home > ข้อแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ ด้านงานทะเบียนการศึกษา ระดับปริญญาตรี รหัส 64
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

 

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี จะต้องรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และดำเนินการส่งเอกสารการรายงานตัวให้ครบถ้วน ตามประกาศและระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงจะถือว่าการรายงานตัวเป็นนักศึกษานั้นสมบูรณ์

สำหรับผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่กำหนดให้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/

การลงทะเบียนเรียน (ผ่านระบบออนไลน์)

การลงทะเบียนเรียน (ผ่านระบบออนไลน์)

 

สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 64…จะต้องลงทะเบียนเรียนตารางสำเร็จรูป (package) ผ่านระบบออนไลน์ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล ตามกำหนดการในปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา2564 และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เรียบร้อย จึงจะถือว่าการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาแยกตามหัวข้อได้ดังนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อบังคับ /ประกาศ /แนวปฏิบัติ

ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อบังคับ /ประกาศ /แนวปฏิบัติ

 

ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อบังคับ /ประกาศ /แนวปฏิบัติ / เป็นสิ่งที่นักศึกษาใหม่ต้องศึกษา และทำความเข้าใจตลอดระยะเวลาการศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวนักศึกษา ซึ่งหัวข้อที่นักศึกษาควรทราบ มีดังนี้

 1. ประกาศ/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.eqd.cmu.ac.th/Curr/rule_cmu.html
 2. แนวปฏิบัติต่างๆ

  2.1 แนวปฏิบัติการถอนกระบวนวิชา (โดยได้รับอักษรลำดับขั้น W)

  2.2 แนวปฏิบัติการขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชา (โดยได้รับอักษรลำดับขั้น V)

  2.3 แนวปฏิบัติในการขอรับอักษรลำดับขั้น I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด)

  2.4 แนวปฏิบัติการลาพักการศึกษา

  2.5 แนวปฏิบัติการลาออกจากการเป็นนักศึกษา

โดยสามารถศึกษาแนวปฏิบัติข้างต้น ได้ที่ https://www.reg.cmu.ac.th/webreg/th/undergraduate/

คู่มือการขอรับบริการ

คู่มือการขอรับบริการ

 

คู่มือการขอรับบริการ เป็นอีกหนึ่งคู่มือที่ดีสำหรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งเนื้อหาในคู่มือนั้น มีการอธิบาย และให้ความรู้ด้านการติดต่อขอรับบริการต่างๆ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่แรกเข้า จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา
โดยในคู่มือการขอรับบริการ จะประกอบด้วยเนื้อหาหลักๆ ดังนี้

 1. การติดต่อขอรับบริการก่อนเข้าศึกษา
 2. การติดต่อขอรับบริการขณะที่เป็นนักศึกษา
 3. การติดต่อขอรับบริการเพื่อสำเร็จการศึกษาและหลังจากสำเร็จการศึกษา
 4. การให้บริการเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเข้าดูรายละเอียด ได้ที่ https://www.reg.cmu.ac.th/webreg/th/undergraduate/

บริการออนไลน์ที่นักศึกษาได้ใช้บ่อย

บริการออนไลน์ที่นักศึกษาได้ใช้บ่อย

 

หากพบปัญหาการใช้งาน CMU IT Account (email@cmu.ac.th) เช่น ล็อกอินเข้าสู่ระบบลงทะเบียนไม่ได้  หรือ  ลืมรหัสผ่าน 
ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามที่สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ITSC-CMU) หรือที่เว็บลิงก์  https://account.cmu.ac.th/