ข่าวรับสมัครงาน: ตำแหน่งเลขานุการสำนักทะเบียนและประมวลผล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าานการคัดเลือก >> ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักทะเบียนและประมวลผล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก >> ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักทะเบียนและประมวลผล
ให้ผู้มีชื่อตามประกาศเข้ารับการัดเลือก ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 เวลา 13:30 น.
ประกาศรับสมัคร >> ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักทะเบียนและประมวลผล
ยื่นใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ ตั้งแต่วันพุธที่ 16 มิถุนายน เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 5 กรกฏาคม 2564