สารสนเทศมหาวิยาลัยเชียงใหม่
CMU-MIS
ข้อมูลส่วนบุคคล-TOR-JA
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CMU e-Document
การรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ระบบการจัดทำระเบียบวาระการประชุม
CMU e-Meeting
บริหารจัดการ-การประชุมออนไลน์
Outlook (@cmu)
email@cmu.ac.th
email ของมหาวิทยาลัยฯ
Gmail (@reg)
email@reg.cmu.ac.th
email ของสำนักทะเบียนฯ
Flexible Benefits CMU
Flexible Benefits
สวัสดิการด้านสุขภาพของพนักงาน
งานประชุมและพิธีการ
มติที่ประชุม กบม.
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
คณะและหน่วยงานใน มช.
คณะและหน่วยงาน
รายละเอียดเกี่ยวกับ-ข้อมูลติดต่อ
ระบบบริหารจัดการงานสนับสนุน
REG-SUPPORT
ขอใช้รถ-ห้องประชุม-เบิกพัสดุ
ระบบสนับสนุนการดำเนินงานภายใน
REG-BackOffice
จัดทำ-ตรวจสอบ-จัดเก็บ
ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
REG-HRIS
ข้อมูลบุคลากร-อบรม-รับสมัครงาน
ระบบบริหารงานอาคารเรียนรวม
RB3-RB5 SERVICE
ข้อมูลห้อง-การจอง-สืบค้น
ระบบงานทะเบียนการศึกษา
Registration System
บริการสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนฯ
ระบบจัดทำคู่มือ / เอกสารออนไลน์
REG e-Books
จัดทำคู่มือ-หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ระบบรับฟังข้อคิดเห็น
เสนอแนะหรือร้องเรียน
เพื่อการพัฒนาองค์กร สำนักทะเบียนฯ