บุคลากร สำนักงานสำนัก

Home > บุคลากร สำนักงานสำนัก

เลขานุการสำนักฯ

นักจัดการงานทั่วไป

นายมงคล ปินตาโมงค์

mongkol.p@cmu.ac.th
mongkol@reg.cmu.ac.th
0-5394-8906

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

นางแสงสุรีย์ คำตุ้ย

sangsuree.k@cmu.ac.th
0-5394-8907

หน่วยธุรการและสื่อสารองค์กร

นักจัดการงานทั่วไป

นายธนากร ก้อนทองดี

thanakorn.k@cmu.ac.th
0-5394-8901

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวณัฐชยา อินหลง

natchaya.i@cmu.ac.th
0-5394-8908

นักจัดการงานทั่วไป

นายณฐพัชร์ อินพูลใจ

nataphat.in@cmu.ac.th
0-5394-8901

หน่วยบริหารงานบุคคล

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวชุลีพร บูรณสมภพ

chuleeporn.b@cmu.ac.th
0-5394-8909

หน่วยนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ

นักจัดการงานทั่วไป

นางวิจิตรกานต์ อัศววุฒิไกร

wijitkan.aus@cmu.ac.th
0-5394-8910

หน่วยพัสดุและยานพาหนะ

นักจัดการงานทั่วไป


นายจักรพงศ์ คิ้วดวงตา

chakkraphong.k@cmu.ac.th
0-5394-8911

นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวเฌอลินณ์ โลนันท์สรัล

cherlyn.l@cmu.ac.th
0-5394-8914

นักจัดการงานทั่วไป


นายรัตนกร ชัยวิรัช

rattanakorn.c@cmu.ac.th
0-5394-8945

พนักงานบริการฝีมือ
(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายธีรยุทธ์ คิ้วดวงตา

theerayut.k@cmu.ac.th
0-5394-8971

หน่วยอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

ช่างเทคนิค ระดับชำนาญงานพิเศษ

นายชัชวาลย์ ทองคำ

chatchawan.t@cmu.ac.th
0-5394-8913

นักจัดการงานทั่วไป

นายพงศกร แสงทอง

pongsakorn.sa@cmu.ac.th
0-5394-8952

นักจัดการงานทั่วไป

นายวุฒิไกร สิทธิราษฏร์

wutthigari.s@cmu.ac.th
0-5394-8951

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายพิจักษณ์ ปัญญาทอง

phichak.panyathong@cmu.ac.th
0-5394-8950

หน่วยการเงิน การคลัง

นักการเงินและบัญชี

นางเสาร์แก้ว สว่างทิศ

saokaew.s@cmu.ac.th
0-5394-8912

นักการเงินและบัญชี

นางสาวจินตนา สิทธิเทพ

jintana.si@cmu.ac.th
0-5394-8946

นักจัดการงานทั่วไป

นายกัมปนาท สาณะเสน

kampanart.s@cmu.ac.th
0-5394-8947

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางเพ็ญจันทร์ ศรีวิชัย

penjan.s@cmu.ac.th
0-5394-8949