บุคลากร สำนักงานสำนัก

Home > บุคลากร สำนักงานสำนัก

เลขานุการสำนักฯ

พนักงานปฏิบัติงาน

นายอำนวย โพธินาม

amnuay.p@cmu.ac.th
0-5394-8906

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

พนักงานปฏิบัติงาน

นางแสงสุรีย์ คำตุ้ย

sangsuree.k@cmu.ac.th
0-539 4-8907

หน่วยธุรการและบริการวิชาการ

พนักงานปฏิบัติงาน

นายธนากร ก้อนทองดี

thanakorn.k@cmu.ac.th
0-539 4-8901

พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวณัฐชยา อินหลง

natchaya.i@cmu.ac.th
0-539 4-8908

พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวลักขณา ทองคำมา

luckana.t@cmu.ac.th
0-539 4-8901

หน่วยบริหารงานบุคคล

พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวชุลีพร บูรณสมภพ

chuleeporn.b@cmu.ac.th
0-539 4-8909

หน่วยนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ

พนักงานปฏิบัติงาน

นางวิจิตรกานต์ อัศววุฒิไกร

wijitkan.aus@cmu.ac.th
0-539 4-8910

หน่วยพัสดุและยานพาหนะ

พนักงานปฏิบัติงาน
 

นางอัมพร สงค์ประเสริฐ

amporn.song@cmu.ac.th
0-539 4-8911

พนักงานปฏิบัติงาน
 

นายจักรพงศ์ คิ้วดวงตา

chakkraphong.k@cmu.ac.th
0-539 4-8911

พนักงานปฏิบัติงาน
 

นางสาวเฌอลินณ์ โลนันท์สรัล

cherlyn.l@cmu.ac.th
0-539 4-8911

พนักงานบริการฝีมือ
(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายธีรยุทธ์ คิ้วดวงตา

theerayut.k@cmu.ac.th
0-539 4-8908

หน่วยอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

ช่างเทคนิค ระดับชำนาญงานพิเศษ

นายชัชวาลย์ ทองคำ

chatchawan.t@cmu.ac.th
0-539 4-8913

พนักงานปฏิบัติงาน

นายพงศกร แสงทอง

pongsakorn.sa@cmu.ac.th
0-539 4-8952

พนักงานปฏิบัติงาน

นายวุฒิไกร สิทธิราษฏร์

wutthigari.s@cmu.ac.th
0-539 4-8952

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายพิจักษณ์ ปัญญาทอง

phichak.panyathong@cmu.ac.th
0-539 4-8952

หน่วยการเงิน การคลัง

นักการเงินและบัญชี

นางเสาร์แก้ว สว่างทิศ

saokaew.s@cmu.ac.th
0-539 4-8912

นักการเงินและบัญชี

นางสาวจินตนา สิทธิเทพ

jintana.si@cmu.ac.th
0-539 4-8912

พนักงานปฏิบัติงาน

นายกัมปนาท สาณะเสน

kampanart.s@cmu.ac.th
0-539 4-8912

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางเพ็ญจันทร์ ศรีวิชัย

penjan.s@cmu.ac.th
0-539 4-8912