บริการดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานสัมมนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา รูปแบบการประชุมออนไลน์ ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565

หัวข้อ: งานบริการการศึกษา ในยุค Digital Transformation

  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวข้อ: การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ใช้งานระบบทะเบียนการศึกษา

  โดย ดร. พฤษภ์ บุญมา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

หัวข้อ: การดำเนินงาน งานทะเบียนการศึกษาระดับปริญญาตรี

  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

หัวข้อ: ข้อมูลและแนวปฏิบัติงานทะเบียนการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง ระดับบัณฑิตศึกษา

  โดย อาจารย์ ดร.รณชัย ปรารถนาผล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล